« tillbaka

Ett reningsbad

Text: Matilda Stannow
Foto: Johan Fowelin

Arkitektur i samhällets nyttobyggnader uppskattas, även om det i detta fall kan vara svårt att komma nära och riktigt njuta.

Men vad var det där? Kommer man med bil in mot Stockholm på den starkt trafikerade Klarastrandsleden i höjd med Karlbergs slott gäller det att vara uppmärksam, annars missar man lätt detta lilla stycke arkitektur, placerat i slänten på höger sida. Mitt i Norra länkens väg-, bro- och tunnelspagetti och det pågående uppförandet av Hagastaden på gränsen mellan Stockholm och Solna ligger en sevärd, men lite svårbesökt byggnad. Om du istället ställer dig och blickar ut uppe från Rörstrandsgatans högsta krön kan du i lugn och ro betrakta NS24, det dagvattenmagasin som ON Arkitekter ritat på uppdrag av Trafikverket. Det är också däruppe jag stämmer träff med Erik von Matern, ansvarig för projektet, som berättar mer för mig.

– Trafikverket behövde öka Norra Länkens avvattningskapacitet genom ett nytt magasin där det förorenade dagvattnet från E4:ans och E20:s vägbanor kunde samlas ihop och renas innan det via Karlbergskanalen rinner ut i Mälaren. Eftersom vår byggnad ligger placerad i suterräng med tre synliga fasader ovan mark, skiljer den sig från de flesta andra dagvattenmagasin. Den ligger dessutom mitt i intensivt trafikerade omgivningar och hamnar därför i blickfånget för både bilister, tågresenärer, cyklister, gående och boende.
När Hagastaden är färdigbyggd och fylld med bostäder och kontor blir platsen runt magasinet också en del av ett promenadstråk som kommer gå igenom området. Därför ställde Stockholms Stad krav på Trafikverket att byggnadens skulle ges en god arkitektonisk utformning. Vilket självklart gjorde uppgiften roligare men också mer utmanande för oss.

Vattenmagasinet som färdigställdes 2016 ingår som ett av flera projekt i området som ON Arkitekter har utfört på uppdrag av Trafikverket. Utöver NS24 är det en bullerskärm som uppförts mellan motorvägen och Karlbergsparken, tunnelmynningarna vid Solnabron och ett mindre dagvattenmagasin under Pampaslänkens broar. Men nu tillbaka till vår byggnad med sitt stiliga yttre, där fasaden både döljer och speglar det som sker inuti den helt slutna byggnaden.

De ljusgrå fasadskivorna är monterade mellan horisontella utskjutande band av 20 mm tjocka trögrostande stålplåtar med skurna svagt vinklade framkanter. Mellan stålbanden sitter planteringsvajrar som ger växter möjlighet breda ut sig som ett grönt yttre skikt på distans framför fasaden. Stålbandens skiftande ytterkonturer ger upphov till det till synes oregelbundna mönster som bildas av vajrarna. Växterna vattnas med det renade vattnet och visar att processen som sker i byggnaden ger ett gott resultat.

Erik von Matern berättar att fasaden tillgodoser flera av de önskemål som fanns. Magasinet fick ett prydligt yttre mot angränsande gator och trafikleder. Klängväxter associerar till Karlbergsvägens stadsmiljö med växtklädda fasader. Magasinets växtlighet fungerar samtidigt som klotterskydd för de exponerade och därför utsatta fasaderna. Växtligheten trivs och blir på så sätt ett synligt (be)visar på att vattnet är renat då de rinner ut i Karlbergskanalen och samspelar samtidigt med den gräsbevuxna sluttning som magasinet ligger inskjutet i.

Jag har alltid tyckt att det är kul att inventera byggnader för tekniska funktioner. Det yttre skalet får ofta ett annat värde när det handlar om att klä in och skydda en process snarare än människor och verksamheter. De här byggnaderna bildar sin egen familj som bor i landet mellan skulptur och arkitektur. I det här fallet en behållare som tar emot slaskigt och giftigt vägbanevatten och gör det rent. NS24 hyser en udda verksamhet som har genererat god arkitektur, identitet och värdeökning till en rörig plats. En konstnärlig utsmyckning värd att beskåda från första parkett, det räcker inte att bara snabbt passera i farten.

Kategori: Teknikbyggnad Projektets namn: Dagvattenmagasin, NS24 Adress: Solna, intill Norra länken vid gränsen mot Stockholms stad Arkitektkontor: ON Arkitekter Beställare: Trafikverket Årtal: 2016
 
Annonser:
Annonser