« tillbaka

Farstas fastland

Text: Emelie Strömfors
Foto: Robin Hayes

I Farsta har Brunnberg & Forshed skapat öar för människor.

Ingen människa är en ö”, skrev John Donne. Fast i Stockholmsförorten Farsta är det just vad man skapat, öar för människor. Karakteristiskt för området är enklaver av raka radhuslängor som grupperar sig kring återvändsgator. I mitten löper Värmlandsvägen som omges av byggnadernas baksidor, slutna gavlar, garagebyggnader och den lummiga naturen. Det är här jag möter arkitekten Johanna Gill som berättar mer om Rottneros, projektet som bryter bebyggelsemönstret.

– Det handlar om att föra in kvaliteter som vi normalt upplever i stadsmiljö. I städer ligger alltid husen vända mot gator; här längs Värmlandsvägen har det länge varit så att husen vänds bort från gatan. Nu ville vi samspela med gatan, säger Johanna Gill.

Rottneros är ett fristående bostadskvarter med två raka huskroppar i tre våningar som trappats ned för Rottnerosbacken. Husen har en tydlig gatusida av stadsmässig karaktär med entréer, takkupor och en fasad i skiffer med inslag av träpanel. Natursidan karaktäriseras av gult trä och loftgångar.

– De andra längorna är alltid radhus här och projektet var från början tänkt att vara radhus. Sedan ville vår beställare att det skulle bli lägenheter. Så vi har snäppat upp det till flerbostadshus men ändå försökt ha kvar radhusuttrycket, säger Johanna.

Att de skifferklädda gavlarna med dess skarpa övergångar till natursidans träfasad ses som något av byggnadernas huvudakt blir tydligt när Johanna visar runt vid Rottneros.

– Det finns en väldigt stark karaktär längs Värmlandsvägen, en lång slinga av fina radhusområden med väldigt uttrycksfulla gavlar. Även om vi gått in med en ny bebyggelsetyp stadsbyggnadsmässigt så ville vi anpassa oss till platsen.

Vid Rottneros har naturen fått råda. Stigen in i den intilliggande Fagersjöskogen blev plangräns och karaktärsträd har fått styra utformningen. För att inkräkta så lite som möjligt på omgivningen har byggnaderna placerats nära gatan, uteplatserna har begränsats i storlek och de öppna trapphusen har ramats in med ett genomsläppligt ribbverk i trä för framtida klätterväxter.

Brunnberg & Forshed kom in i projektet 2007 under planskedet. Det var samtidigt som arbetet med Stockholms översiktsplan Promenadstaden, i vilken Farsta framhölls som en tyngdpunkt för stadens utveckling. Planen innebar även att Farstas cirka 10 000 bostäder skulle utökas med ytterligare 8 000. 44 av dessa hittar vi i dag i Rottneros.

Projektet, som färdigställdes 2016, är den första av två etapper längs med Värmlandsvägen som arkitektkontoret har utfört. Den andra etappen, Kallskär, minner till mångt och mycket om Rottneros med natursida, skiffergavlar och grunden för projekten: entréerna mot gatan. På Brunnberg & Forshed talar man gärna om att skapa arkitektur som främjar möten och interaktion mellan människor. Och kanske är det just det som Rottneros är – en strävan efter att varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av Farsta.

Kategori: Bostadshus Projekt: Rottneros (kallskär) Adress: Farsta, Stockholm Arkitektkontor: Brunnberg & Forshed Beställare: Svenska Hem i Bromma Färdigställt: 2016
Annonser:
Annonser