« tillbaka

Kvinnohuset

WHITE ARKITEKTER 

Hur fick ni uppdraget att rita Kvinnohuset?

– Kvinnohuset är en ideell organisation grundad 1982, som erbjuder professionell hjälp och en fristad åt våldsutsatta kvinnor och barn. Förutom rådgivning och terapi bistår de även med skyddat boende vid kritiska situationer. Redan år 2012 hade verksamheten tyvärr vuxit ur sina lokaler och började processen att söka ett nytt hem. Stieg Ekström, vd på John Ekström bygg AB, erbjöd en lösning. En av hans fastigheter i centrala Örebro stod tom och det fanns även möjlighet att bygga ut på en intilliggande parkering. White hade sen tidigare tagit fram skisser för infillprojekt på fastigheten och fick uppdraget att formge Kvinnohusets nya hem.

Vad fanns på uppdragsgivarens önskelista?

– Största önskemålet för Kvinnohusets verksamhet var att skapa ökade möjligheter för skyddat boende där kvinnor inte skulle behöva dela rum med andra boende. Det fanns även ett behov för boendemöjligheter för familjer då kvinnorna ofta söker skydd tillsammans med sina barn - även husdjur skulle vara välkomna. Kvinnohusets tidigare hem var huserat i ett gammalt hus från sekelskiftet och hade ingen hiss. Att kunna erbjuda boende åt kvinnor med funktionshinder var därför ett viktigt önskemål. Kvinnornas säkerhet och integritet var naturligtvis allra viktigast. Byggnaden skulle erbjuda en fristad utan att döljas bakom murar, staket och låsta dörrar. Kvinnorna skulle kunna söka stöd från varandra i gemensamma utrymmen eller dra sig tillbaka till avskilda och privata miljöer. Verksamheten önskade också utökade utrymmen för lekterapi, samtal och rådgivning samt administration.

Hur har ni samarbetat med uppdragsgivaren och hur har ni översatt visionen till arkitektur?

– Samarbetet med uppdragsgivaren var en öppen dialog och ett iterativt arbete där förslag var presenterades med jämna mellanrum till alla inblandade: kommun, brukare och beställare.

Vilken var den största utmaningen med projektet?

– Det fanns många utmaningar med detta projekt. Den befintliga byggnaden, som byggdes om för att innehålla verksamhetens administrativa funktioner, var Örebros första brandstation (Färdigställt 1901). Alla ingrepp på byggnaden behövde därför diskuteras i samråd med Örebros stadsantikvarie. Det nybyggda bostadshuset kopplades ihop med brandstationen via en glasad gång för att bevara byggnadens integritet. Arkitekterna valde också att återskapa byggnadens symmetri genom att bygga en flygel som tidigare hade rivits. På grund av sin centrala placering krävde Länsstyrelsen arkeologiska undersökningar av området innan bygget kunde börja. Undersökningar visade att det fanns medeltida lämningar på tomten och byggnadernas placeringar fick justeras för att undvika dessa. Projektet är ett infill-projekt i Örebros stadskärna. Gatorna är trånga och det finns inget utrymme för ordentlig byggetablering. Tomten var omgiven av bostadshus och ett äldreboende som lätt skulle kunna störas av byggnation. Genom att använda en trästomme och ”just-in-time delivery” kunde man minska störningar i omgivningen. Markföroreningar krävde sanering av tomten.

Vad blev ni mest nöjda med?

– Det viktigaste för oss var att höra att verksamheten är nöjd med sitt nya hem och att deras viktiga arbete har blivit lättare på grund av arkitekturen. Vi blev också mycket nöjda med utvändiga gestaltningen av huset som harmoniserar väl med de omgivande husen. Samtidigt har huset en säregen karaktär på grund av trästommen och träpanelen. Den varma trärena kulören passar väl ihop med brandstationens gula putsfasad. Vi blev också mycket nöjda med hur det nya huset passar ihop med historiska brandstationen. Det känns nästan som brandstationen med sin breda starka fasad står som vakt och skyddar det smäckra bostadshuset bakom.

 
Annonser:
Annonser